برند سازی با چه مکانیسمی نقاط ضعف را به قوت تبدیل می‌کند؟