نحوه ثبت نام و کار با برنامه ثب تنام غیرحضوری انتخابات شوراهای اسلامی شهر 1400 (نسخه ویندوز)