پیامهای چهل و ششمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- بخش دوم