چند تکنیک برای جلب توجه رای دهندگان و انتقال سریع پیام