آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر در هیات های نظارت شهرستان