احزاب می‌توانند نقش پشتوانه فکری برای کاندیداهای انتخابات داشته باشند