انتخاب ناظرین فرایند انتخابات مجمع عمومی شهر تهران