بخشی از انتخابات را می توان به صورت الکترونیکی برگزار کرد