ستاد انتخابات استان تهران: انتخابات 1400 نیمه الکترونیکی خواهد بود