سخنگوی ستاد انتخابات کشور: تجمعات انتخاباتی ممنوع است