صلاحیت ۸ هزار نفر از کاندیداهای شوراهای شهر و روستا رد شده است