مجلس به جای قانون و محدودیت ایجاد کردن بهتر بود لیستی از اعضایی که می‌خواهد شورا بروند ارائه دهد