نخبگان عرصه مدیریتی وارد کارزار انتخابات خواهند شد