کمتر از ۶درصد داوطلبان شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند