وزارت کشور: آمادگی برای برگزاری انتخابات به صورت کاملاً الکترونیکی را داریم