نوشته‌ها

بازداشت بی سابقه ۴۳۳ نفر از شهرداران ، کارکنان شهرداری و اعضای شوراهای شهری و روستایی

شوراها بیشتر شورای شهرداری هستد تا شورای شهر

نباید انتخابات ریاست جمهوری را به شورای شهر گره بزنیم