نقاط ضعف و قوت

برند سازی با چه مکانیسمی نقاط ضعف را به قوت تبدیل می‌کند؟

سخنرانی انتخاباتی و نکته هایی که کاندیدا ها باید بدانند

نحوه ثبت نام و کار با برنامه ثبت نام غیرحضوری انتخابات شوراهای اسلامی شهر 1400 (نسخه ویندوز)

انتخابات آمریکا

پیامهای چهل و ششمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- بخش دوم

انتخابات آمریکا

پیامهای چهل و ششمین انتخابات ریاست جمهوری امریکا – بخش اول

چند تکنیک

چند تکنیک برای جلب توجه رای دهندگان و انتقال سریع پیام

ارتباط با رای دهندگان

پیروزی در انتخابات – روشهای ارتباط با رای دهندگان